English

Iranian Stem Cell Donor Program
ليست
شماره 424 - بیمار خانم 57 ساله ایست که از شهریور 83 دچار درد شکم در ناحیه...
تاريخ: 28/7/88
هماهنگ كننده: دکتر قریب


بیمار خانم 57 ساله ایست که از شهریور 83 دچار درد شکم در ناحیه LLQ شده است، که همراه با تب، تعریق و کاهش وزن نبوده است. درد بیمار به جایی انتشار نداشته، همراه با علائم گوارشی و ادراری نبوده است. برای بیمار در مورخه 29/6/83 پس از بررسی های اولیه و معاینه (کلیه آزمایشات و معاینات نرمال) CT اسکن لگن انجام می شود که جواب آن هم نرمال بوده است. سپس در تیر 84 با تشدید علائم مجدداً به پزشک مراجعه نموده که در سونوگرافی انجام شده: تخمدان چپ به ابعاد 45×60 میلیمتر بزرگتر از حد طبیعی با اکوی کاملاً هتروژن و به هم ریخته، به همراه یک ضایعه کیستیک دفورمه با جدار نا منظم در آن، همچنین تصویر یک ضایعه Solid با اکوی هتروژن در ابعاد تقریبی 50×59 میلیمتر در سمت چپ تحتانی شکم دیده می شود. بیمار پس از انجام CT اسکن شکم و لگن در مورخه 29/4/84 تحت عمل جراحی قرار می گیرد، که جواب پاتولوژی بیمار به قرار زیر می باشد:

1- Left ovarian mass: 7.5×6.5×4.5cm

Δ: Ovarian Carcinoma, Endometrioid type.

2- uterus and right adnexal

Δ: Chronic cervicitis

- leiomyomatosis uterine

- right adnexal: Normal

3- Transverse colon: 7.5×2.5cm

Δ: Metastatic Carcinoma

4- Omentum: 5cm

Δ: Metastatic Carcinoma

5- Left lymph nodes: 4

Δ: Normal

6- peritoneal fluid for cytology

Δ: Positive

بیمار از مورخه 16/5/84 تحت کموتراپی با رژیم paclitaxel: 270mg , Carboplatin: 500mg قرار می گیرد. اولین CA125 بیمار قبل از تزریق دارو 41 بوده است. بیمار 7 نوبت تحت کموتراپی با رژیم فوق قرار می گیرد و آخرین نوبت تزریق داروی فوق 20/9/84 بوده است.

بیمار تا دی 86 مشکلی نداشته است، سپس در آزمایشات CA125: 47 (30/10/86) داشته که برای بیمار CT اسکن انجام می شود که جواب آن به قرار زیر است:

Metastasis lesion to porta hepatic (32mm)

پس از انجام کولونوسکوپی در مورخه فوق (نرمال) بیمار تحت شیمی درمانی از مورخه 9/11/86 با رژِیم Gemcitabine 2gr/d1,d8 و Carboplatin: 600mg/d1 قرار می گیرد که 6 نوبت شیمی درمانی فوق ادامه یافته که آخرین نوبت آن 2/3/87 می باشد. در مورخه 19/3/87 CT اسکن بیمار تکرار می شود که نرمال بود و CA125: 4 بوده است. بیمار در این مرحله به جراح ارجاع می شود که با یافته های فوق توصیه به Follow up می شود. برای بیمار از مورخه 19/6/87 Cap etoposide 50mg/d1 – d14 شروع می شود. تومور مارکر بیمار مرتباً چک شده نرمال بوده و CT اسکن مورخه 12/9/87 نیز نرمال بوده است. از مورخه 1/12/87 مجدداً تومور مارکر بیمار افزایش یافته( CA125: 62.5 ). داروی بیمار Cap etoposide 100mg/d1 – d14افزایش می یابد و لیکن تومور مارکر بیمار افزایش یافته به طوری که در مورخه 10/4/88 (CA125: 216) می رسد. که داروی فوق قطع می شود و مجدداً CT اسکن انجام می شود، که جواب آن به قرار زیر می باشد:

Hypo dense mass lesion in porta hepatic (40×35mm) in favor of metastatic lesion.

برای بیمار از مرداد 88 قرص Tamoxifen 20mg/d شروع می شود، با توجه به افزایش تومور مارکر در آزمایش مورخه 25/6/88 (CA125: 260 ) داروی فوق قطع و از مورخه 4/7/88 داروی Topotecan 2mg/d1 – d5 شروع می شود.

بیمار جهت تصمیم گیری برای نحوه ادامه درمان به نشست توموربرد معرفی می شود.ليست
Hematology-Oncology and Stem Cell Transplantation Research Center | Shariati Hospital | Tehran | Iran | Tel +98-21-84902635
Last update: August 2012